Prof. dr Ivana Nedeljković

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Biografija

 • 30 godina iskustva na Klinici za kardiologiju, UKCS
 • Šef kabineta za kardipulmonalni test fizičkim opterećenjem – ergospirometriju
 • Ekspert iz oblasti neinvazivne kardiološke dijagnostike
  • Ergospirometrija
  • Ergometrija
  • Fizička i farmakološka stress ehokardiografija
  • Transtoraksna 2D i Dopler Ehokardiografija
  • Sportska kardiologija
  • Prevencija i rehabilitacija propisivanje treninga i rekreacije

Naučna biografija:

 • Doktorirala 2009, na temu, «Značaj ehokardiografije u predikciji remodelovanja leve komore kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom», Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Usavršavanje u inostranstvu na Institutu za rehabilitaciju Salvatore Maugeri, Veruno, Italija
 • Autor je preko 60 radova objavljenih u stranim časopisima

Članstva:

 • Član je Evropskog kardioloskog drustva (Fellow of European Society of Cardiology)
 • Predsednik Udruženja sportske kardiologije Srbije
 • Podpredsednik UKS za grad Beograd
 • Bivši predsednik radne grupe za kardiovaskularni imidžing UKS
 • Član je Udruženje za medicine sporta
 • Član je Evropskog udruženja za prevenciju i rehabilitaciju